مراکز نوآوری

مراکز نوآوری ما ، به زودی شاهد حضور افراد پویا و پرتلاش خواهند بود که تلاش می کنند با ایده ها و استارتاپ های خود، نوآوری های متنوعی را به جامعه ارائه دهند.
مراکز نوآوری و شتابدهی یاریگران زندگی در سراسر کشور، از کلیه فعالیت های مرتبط با فعالیت های اجتماعی خصوصا در موضوع مبارزه با مواد مخدر حمایت می کند تا بهتر رشد کنند و سریع تر به نقطه کمال خود برسند.