مقالات

شیوه تأمین مالی کسب‌ و‌ کارهای اجتماعی

شیوه تأمین مالی کسب‌ و‌ کارهای اجتماعی

وقتی از نوآوری اجتماعی حرف می‌زنيم، از چه حرف می‌زنيم؟

وقتی از نوآوری اجتماعی حرف می‌زنيم، از چه حرف می‌زنيم؟

نقش نوآوری و فناوری در پیشگیری از جرم

نقش نوآوری و فناوری در پیشگیری از جرم

لزوم توجه به نوآوری اجتماعی در كشورهای رو به توسعه

لزوم توجه به نوآوری اجتماعی در كشورهای رو به توسعه

كاركرد نوآوری در حل معضل بيكاری

كاركرد نوآوری در حل معضل بيكاری

چرخه نوآوری اجتماعی در شش مرحله اساسی

چرخه نوآوری اجتماعی در شش مرحله اساسی

شركت‌های فناوری و نوآوری اجتماعی

شركت‌های فناوری و نوآوری اجتماعی

چگونه نوآوری اجتماعی فقر را کاهش می‌دهد؟

چگونه نوآوری اجتماعی فقر را کاهش می‌دهد؟

تعریف نوآوری اجتماعی

تعریف نوآوری اجتماعی

نوآوری اجتماعی: تخطی از فرآیندهای معیوب و ناکارآمد اجتماعی

نوآوری اجتماعی: تخطی از فرآیندهای معیوب و ناکارآمد اجتماعی