اولین فراخوان جذب استارتاپ های دیجیتال در حوزه مبارزه با مواد مخدر

آغاز چرخه اول مرکز نوآوری یاریگران زندگی

مرکز نوآوری یاریگران زندگی با همکاری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری و حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار می نماید:

محورهای فراخوان:

1. پیشگیرى از مصرف مواد مخدر : (شامل ایده هاى نوین در حوزه فرهنگ سازى براى سنین مختلف)

1.1 ارائه راهكارهای پیشگیرانه سوءمصرف مواد مخدر برای گروه های سني مختلف
1.2 فراگیرسازی برنامههای پیشگیری از اعتیاد در مدرسه، خانواده و محله
1.3 فرهنگسازی برای سنین مختلف در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر
1.4 طراحي ابزار سخت افزاری در حوزه پیشگیری از ورود و عرضه مواد مخدر
1.5 تولید برنامه های فرهنگي و ترویجي سبک زندگي سالم برای پیشگیری از ورود نوجوانان به حوزه مواد مخدر

2. مقابله با مواد مخدر )شامل پایش مرزها، تجهیزات تشخیصى و ...

2.1 کاهش آسیب های اجتماعي ناشي از اعتیاد در بین خانواده های مبتال
2.2 تنظیم و ارتقاء ظرفیت ها و سرمایه های اجتماعي خیرین، هنرمندان و سایر متنفذین اجتماعي
2.3 طراحي و ساخت ابزارهای تشخیصي برای جامعه هدف

3. درمان سو مصرف مواد مخدر : شامل ایده هاى دیجیتال براى بهبودى افراد آسیب دیده

3.1 بهبود افراد آسیب دیده در درمان مصرف مواد مخدر
3.2 بسترسازی جهت جامعهپذیری مجدد معتادان بهبودیافته
3.3 استاندارد سازی خدمات اجتماعي ارائه شده به خانواده های آسیب دیده
3.4 اصالح فرایندهای ترك، بهبود و بازگشت افراد درگیر به شكل سیستماتیک

3.5 طراحي و اجرای سامانه منسجم برای ارجاع بهبود یافتگان به مراکز مشاوره روانكاوی
3.6 کارآفریني و ایجاد اشتغال برای افراد صدمه دیده

شرایط فراخوان:

  •  ایده ارسالي مي بایست با یكي از محورهای فراخوان مرتبط باشد.
  • مهلت ارسال ایده تا 1400/04/17مي باشد.
  • بررسي و انتخاب ایده های برتر در تاریخ 1400/04/17 الي 1400/04/31 صورت مي گیرد.
  • برگزاری دموی ( آنلاین یا غیر آنلاین)در تاریخ 1400/05/13 با حضور نمایندگاني از ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر و مرکز نوآوری یاریگران زندگی برگزار خواهد شد.
  • به ایده های برتر جوایز نفیسي دریافت اهدا خواهد شد.
  • برای ارسال ایده خود، فرم را دانلود نموده و پس از تكمیل آن از طریق ایمیل مرکز نوآوری یاریگران زندگي به آدرس info@yarigaranezendegi.ir ارسال نمایید.
فایل فراخوان استارتاپ های دیجیتال فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر