آموزش و پرورش ناحیه ۲ کرج، شهرستان فردیس

اجرای طرح یاریگران زندگی در ۶۱ مدرسه فردیس

اجرای طرح یاریگران زندگی در ۶۱ مدرسه فردیس