اقتصاد دانش بنيان

شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را از واردات تجهیزات پزشکی بی‌نیاز کرد

شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را از واردات تجهیزات پزشکی بی‌نیاز کرد