تجاری‌سازی شركت هاي دانش بنيان

تصویب قوانینی برای آسانتر شدن تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان

تصویب قوانینی برای آسانتر شدن تجاری‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان