توسعه زیست بوم فناوری با ابزار نوآوری

ستاری: زیست فناوری حوزه‌ای درآمدزا برای کشورها محسوب می‌شود

ستاری: زیست فناوری حوزه‌ای درآمدزا برای کشورها محسوب می‌شود