سید باقر فتاحی

تحول بخش تعاون با حمایت بانک توسعه تعاون از استارتاپ‌ها تحقق می‌یابد

تحول بخش تعاون با حمایت بانک توسعه تعاون از استارتاپ‌ها تحقق می‌یابد