مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی کانون یاریگران زندگی، مشارکت جامعه محور، طرح «کانون یاریگران زندگی»، مسعود شکوهی، بسته تحولی مدارس، اعتیاد

کانون یاریگران زندگی؛ طرحی برای پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در مدارس

کانون یاریگران زندگی؛ طرحی برای پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای پرخطر در مدارس