معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري

ستاری: زیست فناوری حوزه‌ای درآمدزا برای کشورها محسوب می‌شود

ستاری: زیست فناوری حوزه‌ای درآمدزا برای کشورها محسوب می‌شود