معاون علمی و فناوری رییس جمهوری

مبارزه با مواد مخدر با کمک شتاب دهنده‌ها سرعت می‌گیرد

مبارزه با مواد مخدر با کمک شتاب دهنده‌ها سرعت می‌گیرد