نانوساختارها

ساخت اولين ژل خود ترميم‌شونده بدون نياز به محرك های خارجی با استفاده ازفناوری نانو

ساخت اولين ژل خود ترميم‌شونده بدون نياز به محرك های خارجی با استفاده ازفناوری نانو