نرم افزار

استفاده از نرم افزار شناسایی چهره در یک شهر آمریکا ممنوع شد

استفاده از نرم افزار شناسایی چهره در یک شهر آمریکا ممنوع شد