هم‌اندیشی همکاری در طرح جامع یاریگران زندگی

وزارت ارشاد در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی آمادگی کامل دارد

وزارت ارشاد در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی آمادگی کامل دارد